Erp & Τεχνολογια

ολοκληρωμενες λυσεις
ERP & MIS Systems

Η F&A χρησιμοποιεί το Microsoft Dynamics – Navision σαν κεντρικό ERP της, το οποίο συνιστά μία ολοκληρωμένη και ευέλικτη λύση.

Σήμερα, πάνω από 100.000 εταιρείες παγκοσμίως κάνουν χρήση του Microsoft Navision σε καθημερινή βάση, το οποίο υποστηρίζει πλήρως την εκτέλεση των λειτουργιών τους, προσφέροντας σιγουριά στην κάθε επιχείρηση – χρήστη.

Το Microsoft Dynamics – Navision προσφέρει τη δυνατότητα αυτοματοποιημένων και εξατομικευμένων λύσεων και προσαρμόζεται εύκολα στις δικές σας ιδιαίτερες ανάγκες ενώ, με το περιβάλλον ανοικτού κώδικα (open development environment) και τις πλούσιες εφαρμογές της, σας διευκολύνει στην επιτάχυνση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων.

Τα στοιχεία τα οποία καταχωρούνται στη βάση δεδομένων σε μία δεδομένη εφαρμογή, είναι διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή, μέσω της δυνατότητας απομακρυσμένης πρόσβασης.

Η F&A έχει σημαντική εμπειρία και σε διαφορετικά συστήματα ERP όπως το SAP, τα οποία υποστηρίζονται είτε αποκλειστικά είτε σε συνεργασία με το Navision.

Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες

Ως ο ακρογωνιαίος λίθος της οικονομικής διαχείρισης που θα εφαρμοστούν, οι λογιστικές και χρηματοοικονομικές λύσεις Microsoft Dynamics NAV βοηθούν να παρακολουθούνται και να αναλύονται τα οικονομικά στοιχεία της κάθε εταιρείας. Αποτελεί ολοκληρωμένη λύση και επιτρέπει την παρακολούθηση και διαχείριση των λογιστικών  βιβλίων, τους πληρωτέους και εισπρακτέους λογαριασμούς, τα αποθέματα, την αναλυτική λογιστική, τα πάγια στοιχεία ενεργητικού και τις ταμειακές ροές, καθώς και τη διενέργεια συμφωνίας τραπεζικών λογαριασμών και εισπράξεων, με αποδοτικό τρόπο. Επιτρέπει επίσης την διαχείριση οικονομικών συναλλαγών σε πολλαπλά συναλλάγματα, σε τοποθεσίες ή εταιρείες.

Υπηρεσίες Διοικητικής Πληροφόρησης

Το Microsoft Dynamics NAV προσφέρει στρατηγική πληροφόρηση στις επιχειρησιακές και διοικητικές διαδικασίες, μέσω προηγμένων υπηρεσιών έκδοσης διοικητικών αναφορών, ανάλυσης και σύνταξης προϋπολογισμού, που βοηθούν στην βελτίωση της πληροφορίας και του χρόνου λήψης καθοριστικών αποφάσεων, σε ολόκληρο το φάσμα της οργάνωσής. Η άμεση πρόσβαση σε καίριες πληροφορίες επιχειρηματικής φύσεως, σε πραγματικό χρόνο, και μία ευρεία γκάμα εργαλείων ανάλυσης και πληροφόρησης, συνδράμουν στην διαχείριση προϋπολογισμών, στη σύνταξη και ενοποίηση αναφορών, καθώς και στον εντοπισμό τάσεων και συσχετίσεων.

Υπηρεσίες Διαχείρισης Σχέσεων Πελάτη

Το Microsoft Dynamics NAV CRM παρέχει τη δυνατότητα αυτοματοποίησης μίας πληθώρας καθημερινών καθηκόντων και απευθύνεται στα στελέχη πωλήσεων, εισπράξεων, εξυπηρέτησης πελατών και μάρκετινγκ. Ενδεικτικά διευκολύνει την διαχείριση των μητρώων πελατών και του ιστορικού των πωλήσεων, η παρακολούθηση των δραστηριοτήτων των πελατών, η διενέργεια προβλέψεων πωλήσεων και  η διαχείρισης των συμβάσεων και των συμβολαίων παροχής υπηρεσιών.

Υπηρεσιες Μισθοδοσιας και HRM

Χρησιμοποιούν τα προγράμματα Μισθοδοσίας, Παρουσίας και Προσωπικού (Payroll, Time and Personnel Master), τα οποία ανήκουν στην οικογένεια εφαρμογών της HR MaSter. Χαρακτηρίζεται ως ακριβές, ενώ συνδυάζεται πλήρως με συστήματα διοίκησης επιχειρήσεων. Όντας ένα ισχυρό και ολοκληρωμένο λογισμικό μισθοδοσίας και ανθρωπίνου δυναμικού, έχει τη δυνατότητα να βελτιστοποιήσει την παραγωγικότητα και αποδοτικότητα του προσωπικού, καθώς και να σας παρέχει αρωγή σχετικά με τον εξορθολογισμό των μισθολογικών σας δαπανών – που έχουν άμεσο αντίκτυπο στα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας σας.

Το λογισμικό Payroll MaSter προσφέρει τη δυνατότητα συνεχούς παρακολούθησης της Μισθοδοσίας και ανέλιξης των εργαζομένων. Προσφέρει τη δυνατότητα προσαρμογής όλων των κονδυλίων των Μισθών, Κρατήσεων και Ταμείων, ώστε να καλύπτει κάθε είδους διαφοροποίηση στον υπολογισμό της Μισθοδοσίας ανά μεμονωμένο εργαζόμενο.

IT policy and business

Το μηχανογραφικό σύστημα παρέχει σταθερότητα, διαθεσιμότητα και επεξεργαστική ισχύ για την στήριξη των διαδικασιών και λειτουργιών της εταιρείας.

Τα σχέδια, οι διαδικασίες και οι τεχνολογίες της επιχειρηματικής συνέχειας (Business Continuity – BC & Disaster Recovery – DR) συνδυάζονται με τις δυνατότητες του οργανισμού για να εξασφαλίσουν το μέγιστο χρόνο σωστής λειτουργίας των σημαντικών εφαρμογών. Παράλληλα, οι virtualized υποδομές επιτρέπουν μεγαλύτερη ευκινησία σε σχέση με τα παραδοσιακά φυσικά περιβάλλοντα, επιτρέπουν την γρήγορη ανάκαμψη σε περίπτωση απώλειας υπηρεσιών (downtime).

Για την αντιμετώπιση προβλημάτων και την επίτευξη αυξημένης διαθεσιμότητας, η μηχανογράφηση της εταιρείας προχώρησε στην κατασκευή ενός προσωπικού ιδεατού χώρου (private virtual cloud), το οποίο επιτρέπει την εκτέλεση των εφαρμογών απρόσκοπτα. Παράλληλα, οι εφαρμογές μπορούν να χρησιμοποιούν ευέλικτα την διαθέσιμη υπολογιστική ισχύ και πόρους του συστήματος, χωρίς περιορισμούς που θα έθετε ένα συμβατικό σύστημα μηχανογράφησης.

Η υποδομή αυτή δεν περιορίζεται μόνο στους βασικούς servers της εταιρείας, αλλά επεκτείνεται μέχρι και την θέση εργασίας. Έτσι διασφαλίζουμε την συνεχή και βέλτιστη λειτουργία στο σύνολο του συστήματος, από τον server μέχρι τον τελικό χρήστη που επεξεργάζεται το αίτημα προς υλοποίηση.

Ακολουθώντας τις διαδικασίες της επιχειρησιακής συνέχειας, υπάρχουν προγραμματισμένες διαδικασίες λήψεων αντιγράφων ασφαλείας (backups), όπως και αποθήκευσης αυτών εντός (onsite) και εκτός εταιρείας (offsite) για ελαχιστοποίηση των πιθανοτήτων απώλειας δεδομένων.

Παράλληλα, θωρακίζεται η εσωτερική ασφάλεια του συστήματος μέσω μειωμένης έκθεσης σε εξωτερικά της εταιρείας δίκτυα (περιορισμός χρήσης USB/CDROM συσκευών εντός του δικτύου), και μέσω χρήσης συσκευών ασφάλειας νέας γενιάς (NGF content filtering, attack signature matching) για αντιμετώπιση εξωτερικών απειλών.