Κωδικας Δεοντολογιας

F&A

Η F&A λειτουργεί σύμφωνα με τους αυστηρούς περιορισμούς του κώδικα δεοντολογίας του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας για τους Λογιστές – Φοροτέχνες που καλύπτει ενδεικτικά τις παρακάτω κατηγορίες και ορίζει τις γενικές αρχές του επαγγέλματος.

Ο παρών Κώδικας έχει ως σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητας και της διαφάνειας των παρεχομένων υπηρεσιών από τους Λογιστές και Φοροτεχνικούς για την προστασία τόσο του ηθικού και επαγγελματικού κύρους τους και των νόμιμων δικαιωμάτων κάθε Φυσικού ή Νομικού Προσώπου που χρησιμοποιεί υποχρεωτικά ή προαιρετικά τις υπηρεσίες τους, όσο και του δημοσίου συμφέροντος.

Ενδεικτικά περιλαμβάνει:

  • Θεμελιώδεις Αρχές Ασκήσεως Επαγγέλματος (Άρθρο 3)
  • Αρχές παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών (Άρθρο 6)
  • Ανεξαρτησία και Αντικειμενικότητα (Άρθρο 7)
  • Εχεμύθεια (Άρθρο 8)
  • Ποιοτική επάρκεια Λογιστικών και Φοροτεχνικών εργασιών (Άρθρο 9)
  • Ευθύνη και Υποχρεώσεις του παρέχοντος υπηρεσίες Λογιστή Φοροτεχνικού (Άρθρο 10)

Κώδικας Δεοντολογίας

Πολιτική κατά της Δωροδοκίας

Πολιτική Βίας και Παρενόχλησης

F&A