Λογιστικες Υπηρεσιες

Υπηρεσιες

ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 • Ημερήσια ενημέρωση λογιστικών βιβλίων (τιμολόγια, έξοδα)
 • Μητρώο Παγίων και Αποσβέσεις
 • Συμφωνίες Γενικών και Αναλυτικών Καθολικών GR/IFRS/US GAAP
 • Ενημέρωση Βιβλίου Αποθεμάτων – Κοστολόγηση
 • Συμφωνία ενδοομιλικών υπολοίπων
 • Προετοιμασία/Υποβολή Δηλώσεων ΦΠΑ
 • Μηνιαίο Intrastat & VIES και Στατιστικές Δημοσίων Αρχών
 • Προετοιμασία/Υποβολή Δηλώσεων Παρακρατούμενων Φόρων
 • Προετοιμασία/Υποβολή Λοιπών Φορολογικών Δηλώσεων
 • Μηνιαίο Κλείσιμο – έλεγχοι και συμφωνία

ΕΤΗΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 • Απογραφές και Συμφωνίες Μητρώων
 • Προετοιμασία και υποβολή Οικονομικών Καταστάσεων
 • Λίστα Προμηθευτών & Πελατών
 • Υποστήριξη σε τακτικούς Ελεγκτές
 • Υποστήριξη Φορολογικού Πιστοποιητικού
 • Υπογραφή και Υποβολή Ετήσιας Φορολογικής Δήλωσης
 • Υπογραφή και Υποβολή Ενδοομιλικών Δηλώσεων
 • Υπογραφή και Υποβολή Λοιπών Ετήσιων Δηλώσεων

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΩΤΕΟΙ

 • Ενημέρωση Αρχείου Προμηθευτών
 • Σύνταξη αναφορών ωρίμανσης πληρωμών προμηθευτών για ταμειακό προγραμματισμό
 • Πληρωμές προμηθευτών
 • Απάντηση σε ερωτήματα προμηθευτών για καθεστώς πληρωμών
 • Συμφωνίες Λογαριασμών με Προμηθευτές για Πληρωμή

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΙΠΡΑΚΤΕΟΙ

 • Ενημέρωση Αρχείου Πελατών και τιμών
 • Προετοιμασία και έκδοση τιμολογίων πωλήσεως
 • Προετοιμασία και έκδοση πιστωτικών τιμολογίων
 • Συμφωνίες πληρωμών και εισπράξεων με λογαριασμούς πελατών
 • Ημερήσια ενημέρωση για εισπράξεις
 • Σύνταξη αναφορών ωρίμανσης εισπράξεων πελατών για ταμειακό προγραμματισμό
 • Συμφωνίες Αναλυτικών Καθολικών Πελατών με Γενικό Καθολικό

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ

 • Ενημέρωση Αρχείου Πελατών με τα υπόλοιπα και τις προβλεπόμενες εισπράξεις
 • Επικοινωνία με τον πελάτη και παρακολούθηση είσπραξης
 • Επιβεβαίωση είσπραξης

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ

 • Διατήρηση και ενημέρωση ηλεκτρονικού και φυσικού αρχείο προσωπικού
 • Παρακολούθηση συλλογικών συμβάσεων εργασίας
 • Αναγγελίες νεοπροσλαμβανομένων – αποχωρούντων
 • Υπολογισμός/ Έκδοση Μισθοδοσίας
 • Έκδοση και αποστολή μηνιαίων αποδείξεων αποδοχών
 • Έκδοση αρχείου μισθοδοσίας
 • Έκδοση μηνιαίου άρθρου μισθοδοσίας ανά κέντρο κόστους για καταχώριση στο λογιστικό σύστημα
 • Επικοινωνία με το προσωπικό για τυχόν διευκρινήσεις
 • Υπολογισμός ασφαλιστικών εισφορών και υποβολή δήλωσης
 • Υπολογισμός παρακρατούμενων φόρων και υποβολή δήλωσης
 • Έκδοση και αποστολή ετήσιων βεβαιώσεων αποδοχών στο προσωπικό

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 • Λογιστικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στην έδρα του πελάτη
 • Διαχείριση υποστηρικτικών υπηρεσιών σε αρχές (φορολογικές και ασφαλιστικές) καθώς και παραλαβή εγγράφων/επιταγών
 • Υπηρεσίες υποστήριξης εσωτερικού ελέγχου

Υποστήριξη για λήψη διοικητικών αποφάσεων

διοικητική γενική και αναλυτική λογιστική, σύνταξη χρηματοοικονομικών και λογιστικών αναφορών

Εξειδικευμένες υπηρεσίες

επιχειρησιακός σχεδιασμός, φοροτεχνικές υπηρεσίες, ταμειακός προγραμματισμός & συστήματα διαχείρισης διαθεσίμων

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Για ερωτήσεις ή διευκρινίσεις, θα κάνουμε κάθε προσπάθεια απάντησης εντός 48 ωρών.