Υπηρεσιες

ΤΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Λογιστικές Υπηρεσίες

τήρηση λογιστικών βιβλίων, διαχείριση λογαριασμών πληρωτέων και εισπρακτέων, έκδοση λογαριασμών και τιμολογίων, διαχείριση μητρώου παγίων, έκδοση μισθοδοσίας

 

Υπηρεσίες Υποστήριξης για Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων

διοικητική γενική και αναλυτική λογιστική, σύνταξη χρηματοοικονομικών και λογιστικών αναφορών

Εξειδικευμένες Υπηρεσίες

επιχειρησιακός σχεδιασμός, φοροτεχνικές υπηρεσίες, ταμειακός προγραμματισμός & συστήματα διαχείρισης διαθεσίμων