Πολιτικη Ποιοτητας

F&A

H F&A A.E, με στρατηγικό προσανατολισμό την συνεργασία με Εταιρείες του Εσωτερικού και Εξωτερικού για την παροχή ολοκληρωμένων Λογιστικών και Φορολογικών υπηρεσιών και υπηρεσιών Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού, με υψηλή ποιότητα χρηματοοικονομικών πληροφοριών και υπηρεσιών, αποφάσισε να εγκαταστήσει και να λειτουργήσει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προτύπου ISO 9001:2015.

Η προσέγγιση της ποιότητας, απαιτεί συνεχείς και αυστηρά καθορισμένες διαδικασίες που εξασφαλίζουν τις εγγυήσεις για την συνεπή παρουσία μας στον χώρο στον οποίο δραστηριοποιούμαστε.

Η συνεχής βελτίωση, η αυξανόμενη κανονιστική συμμόρφωσή, ο τεχνολογικός αυτοματισμός και η επένδυση στη μηχανογράφηση καθώς και η ποιοτική επεξεργασία των στοιχείων και δεδομένων, συνιστούν τα βασικά μέσα για την επίτευξη του οράματός μας.

Η αμεσότητα και η συνέπεια στην παράδοση των αναμενόμενων αποτελεσμάτων χαρακτηρίζουν την παροχή των υπηρεσιών μας και αποτελούν τον κεντρικό άξονα της λειτουργίας μας.
Η συνεχής επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό, στα συστήματα, την τεχνολογία, τις διαδικασίες, τη γνώση και την καινοτομία, αποτελούν τη βάση για την βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας και της παραγωγικότητας.

Πιστεύουμε ότι η παροχή λύσεων οι οποίες έχουν σχεδιασθεί ειδικά για τον κάθε πελάτη και οι άριστες σχέσεις, και όχι μόνο «το τίμημα», αποτελούν το κλειδί για την επίτευξη των στόχων και τελικά της σταθερής προτίμησης των πελατών.

Με αφοσίωση στο όραμα και τις αξίες μας, πρωταρχικοί στόχοι  και δεσμεύσεις  της  Διοίκησης αλλά και όλου του έμψυχου δυναμικού της εταιρείας μας F&A είναι:

  • η συστηματική παρακολούθηση και τήρηση των εφαρμοστέων απαιτήσεων που σχετίζονται με τη λειτουργία μας.
  • η συνεχής επιμόρφωση και εκπαίδευση του προσωπικού και ενθάρρυνση του για την ενεργό συμμετοχή του, σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο στον τομέα λειτουργίας του, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι και να εξασφαλισθεί η βελτίωση του Συστήματος Ποιότητας.
  • η ασφαλής και αποτελεσματική διαχείριση των πάσης φύσεως στοιχείων, δεδομένων και πληροφοριών αλλά και περιουσίας που δύναται να περιέλθουν σε γνώση μας κατά την συνεργασία μας με τους πελάτες ή τους εξωτερικούς παρόχους μας, την διαχείριση τους αποκλειστικά από αρμόδια άτομα και βάσει δεοντολογίας την μη κοινοποίηση τους σε τρίτα μέρη για κανένα λόγο.
  • η συνεχής βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και του ίδιου του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, μέσω της ανάπτυξης της αξιολόγησης διαδικασιών και των σχετικών δεικτών.
  • η προώθηση του ανοικτού διαλόγου και της ενημέρωσης των ενδιαφερομένων μερών σε πνεύμα ειλικρινούς και αμοιβαίου σεβασμού.
  • η παροχή πόρων σε κάθε επίπεδο (ανθρώπινων – υλικών – οικονομικών) που θα συμβάλλουν στην συνεχή βελτίωσή του Συστήματος.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας  σε συνεργασία με τα στελέχη της F&A Α.Ε. εξασφαλίζει ότι οι τεκμηριωμένες Πληροφορίες του Συστήματος Ποιότητας, γνωστοποιούνται και είναι πλήρως κατανοητές από το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού της, εφαρμόζονται και τηρούνται σε όλα τα επίπεδα της οργανωτικής δομής και σε όλες τις λειτουργίες της.

Επιπροσθέτως ζητά από τους εξωτερικούς παρόχους,  αλλά και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο μέρος να ενστερνίζονται τις αρχές της, καθοδηγώντας τους να λειτουργούν σύμφωνα με αυτές.

Τέλος, αυτή η πολιτική είναι διαθέσιμη προς ενημέρωση του προσωπικού, των πελατών, των προμηθευτών,  και προς κάθε ενδιαφερόμενο μέρος.

Δημήτρης Κερασίδης
Διευθύνων Σύμβουλος
01/09/2020